سکوبندی آزمایشگاه بدون فریم

سیستم بدون پایه ثابت آزمایشگاهی