سکوبندی آزمایشگاه

ساخت و نصب تجهیزات سکوبندی آزمایشگاه دانشگاه رازی کرمانشاه

ساخت و نصب تجهیزات سکوبندی آزمایشگاه دانشگاه رازی کرمانشاه

عملیات طراحی، ساخت و نصب تجهیزات سکوبندی آزمایشگاه

میزکنار         میز وسط        هود شیمیایی       کمدنگهداری مواد       کمدنگهداری کپسول         میز توزین

تاریخ اجرای پروژه :1398/02/28

آزمایشگاه های : شیمی – میکروب – دستگاهی

آدرس پروژه : جاده مخصوص