بیمارستان بهداشت و درمان صنعت نفت تهران

بیمارستان بهداشت و درمان صنعت نفت تهران

naft-1x.jpg naft-1x.jpg
naft-2x.jpg naft-2x.jpg
naft-3x.jpg naft-3x.jpg
naft-4x.jpg naft-4x.jpg
naft-5x.jpg naft-5x.jpg
naft-6x.jpg naft-6x.jpg
naft-7x.jpg naft-7x.jpg
  • توضیحات
  • مشخصات فنی
نوع پروژه :
اجرا
شامل :
انواع شیر آلات ازمایشگاهی