کمد نگه داری مواد

کمد نگه داری مواد

اطلاعات فنی کمد نگه داری مواد

اطلاعات فنی کمد نگه داری مواد

1395/10/7

از کمد نگه داری مواد می توان به جای هود شیمیایی Combi، از هود شیمیایی ساده و کمد نگهداری به طور مجزا استفاده کرد.

مشاهده