سکوبندی میز وسط آزمایشگاه

سکوبندی میز وسط آزمایشگاه

a-1-x.jpg a-1-x.jpg
  • توضیحات

انواع میز های وسط آزمایشگاه توسط شرکت فراسنگ بصورت یکپارچه در ابعاد مختلف ساخته می شود.