تمایز سکوبندی با سیستم مدولار

تمایز سکوبندی با سیستم مدولار

وجوه تمایز سکوبندی با سیستم مدولار

وجوه تمایز سکوبندی با سیستم مدولار

1395/4/24

با توجه بـه استانداردهای بین المـللی سکوبندی آزمایشگـاه نکات ذیل حائز اهمیت بوده که در سـیـستم C-Frame تمام این نکات به نحو احسن لحاظ شده است.

مشاهده